Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr NNN/58 9 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Spójności

Plan dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Gry Szkoleniowe
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz koniński

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROLIMPEX” S.A., ELMOR S.A., FHU Karat – Auto Gaz, JAR-MET Jarosław Reszczyński, Telewizja Kablowa „ANTSERWIS” Sp. jawna Ewa Robowska i Ryszard Dymek , KOLOR SAT Leonard Suski , ArchiDoc S.A., DAX COSMETICS , KDWEB Kasper Dolczewski, NETCOMMUNITY , Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , ZAKŁAD STOLARSKI FRANCISZEK PALARCZYK, Breakpoint Solutions – Michał Gregier, UNIDRUK s.c. Jacek Stencel, Paweł Stencel, Artur Michalak DOMEX PPHU

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.