Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr ZBZ/96 3 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Audyt efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja materiałów wybuchowych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bydgoski oraz strzyżowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanhai Huaweihua Jewellery Fittings Manufactory, NEUPACK POLSKA Sp. z o.o. , Rexam Szkło Gostyń S.A., TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o., Zakład Instalacji Anten TV-SAT Bogdan Łaga, „CUF” Sp. z o.o., Ad Akta , D+D , Górski Ogród Paweł Poniewierski, Nanoactive Sp. z o.o., PROJECT77 , ZEROLIMITU.PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biuro Usług Księgowo Finansowych Urszula Obarzanek, ACL-VISION Specjalistyczne Ambulatorium Okulistyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Piotr Szymanek, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.