Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr ZEG/81 2 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Społecznego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Uprawa winogron
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Obrona narodowa
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: strzeliński oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wytwórnia Łożysk Ślizgowych „BIMET” S.A.., Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. , Zakłady Przetwórstwa Zbożowego SZYMANÓW Sp. z o.o., Sklep medyczny ORTOMED, Firma I.A.T. Andrzej Stawarz., Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC , Becker Sp. z o.o., Frote.pl Grądziel Hanna Barbara , JOM Spółka z o.o., MZKONSULTING Marek Żuk, Promo-Plan Spółka komandytowa, WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK , Centrum Języka Angielskiego Lets Speak Anna Pukalska, UTC PRYSZCZ,HYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, CENTRUM SZKOLENIOWE HECTOR SP. Z O.O.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.