Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr LMIJ/77 6 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja podczas seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Szkolenia Integracyjne
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: Suski oraz ostrołęcki

  Upoważnieni beneficjenci to: ZWAR S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „PEKUM” Sp. z o.o., Fabryka Armatur „GŁUCHOŁAZY” S.A., Komorowski Andrzej, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Ekran”, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SAT-MONT” , Advanced Business Services Jacek Skupin, eurobudownictwo.plKrzysztof Wesołowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Korona , Projekt Znak it! GRZEGORZ WALDEMAR GOŁĘBIEWSKI, Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles – Robert Andre, HT Lancet Sp. z o.o., symulator-biznesu.pl Bartosz Słodkowski, A Plus Brzeski Piotr

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.