Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr EGC/51 7 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Trustu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Gry Negocjacyjne
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Wydobywanie torfu
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przeładunek towarów
 • Wychowanie przedszkolne
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łukowski oraz piaseczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Millennium Star Industrial Dev. Co. Ltd., Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., CEFARM Zielona Góra S.A., OPTIMO SP. JAWNA, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JOSAT” S.C. , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BMJ” Witold Baran, Jacek Pogonowski , ASP Poland Sp. z o. o., Ekotech sp. z o.o., HABERQ SP. Z O. O., Najlepsze wina , SYMTECH Marcin Kapusta, XYLAB MOBILE , DAŃKO, JAKSINA – DAMET SPÓŁKA JAWNA, Polska Organizacja Turystyczna, Centrum Poligrafii Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.