Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr ALW/87 8 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Spójności

Porządek dyskusja w czasie spotkania przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sale Konferencyjne Na Kursy
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja dywanów i chodników
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: mogileński oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE” S.A.., Cementownia „Ożarów” S.A., Auto Gaz Mazowsze Krzysztof Gałecki, Usługi Asenizacyjne Andrzej Urbańczyk, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SATON” Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach , ARMADEO.PL Sp. z o.o., F.P.H. „POŁONINY” Tomasz Bocheński, HELLER COMPETIZIONE Michał Heller, Monday Medical SKA, Sunex , Tonsil Audio , Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „OLG-MAR” Wiesław Rudziński Zakład Pracy Chronionej, Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.