Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr MAK/58 2 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Funduszu Społecznego

Program debata w czasie spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Ocena efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele NaWarsztaty Biznesowe
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja przypraw
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Działalność agencji reklamowych
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łukowski oraz ostródzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „PaNaTo”, Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. , Ars-Alarm, Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa”MARLIBO”, Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzemesznie , „Avio Polska” , Aliter Instytut Sp. z o.o. , Euro-Centrum , Interton Sp. z o.o., LEMON LABS , Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, TELESTO SP. Z O.O., Ideo Sp. z o.o., UNIDRUK s.c. Jacek Stencel, Paweł Stencel, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczno -Implantologiczne Dr Krzysztof Awiłło

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.