Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr IJAP/79 9 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Europejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas panelu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Gry Negocjacyjne
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja gazów technicznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bolesławiecki oraz ropczycko-sędziszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pruszkowie S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., STRAŻNIK spółka jawna, KOMITET TV-SAT Nr 1 , Zelowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Advisio sp. z o.o., E-DAY Sp. z.o.o. , GENPLAST , Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, SYSTEM REWIDENT Spółka z o.o., TOP DENTAL A.P. MĘDREK SP.J., GAMA Plawgo Zawisza Spółka Jawna, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Plandeki Raszyn Marcin Kowalski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.