Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr KBL/12 4 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Program dyskusja podczas spotkania przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Eventy Integracyjne
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy


 • Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Handel energią elektryczną
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmski oraz makowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen King Conford Trading Development Co. Ltd., Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A., TRANSPRZĘT S.A., SEYKOPol, „ASTA-NET ” Małdziński, Ryczek Sp. Jawna , Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Garbów , Business Billboard-Enterprise Unlimited , Dunin Sp. z o.o., H2Optim Sp. z o.o., NORDGLASS II , SMF Poland Sp. z o.o., Trojanów , ABM S.A., Wojciech Florczyk, AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.