Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr TCC/26 7 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Analiza skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Szkolenia Handlowe
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Produkcja przypraw
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świebodziński oraz krośnieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Man Hing Industry Development (Shenzhen) Co. Ltd., Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych „DOLPAKART” S.A., Auto Gaz Serwis, Mirosław Knociński PHU „Automatyka Serwis”, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM” Zgierz , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ” KRAWARKON” Sp. z o.o. , Barit Baranowie Spółka Jawna, Dom Samochodowy Germaz , KOLPORTER INFO , Ośrodek Badań Rynku Nieruchomości , Staff Agata Kemona Maciej Kemona Spółka Cywilna, ZPUE , ATMOTERM S.A., PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „ARCHICOMP” MIKLAS Ryszard, Kosowicz Wiesław „DRAFT” Biuro Projektowe

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.